جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

خشت طلا و موعظه حضرت عیسی (ع)

خشت طلا : روزی حضرت عیسی علیه السلام با سه نفر از اصحاب خود جھت گردش از شھر بیرون آمدند و به صحرا رفتند. و چون قدری از شھر دور شده بودند بر سر راه خود خشتی از طلا یافتند ، که در میان راه افتاده بود. عیسی (ع) به یاران خود فرمود.

این چیزی است که ھلاک کرده است کسان قبل از شما را ، مبادا محبت او را به دل خود راه دھید.
پس از آن محل گذشتند و دور شدند ، در میان را یکی از اصحاب حضرت عیسی (ع) عرض کرد در مزاج خود بیماری می فھمم اگر مرخص فرمائید برگردم. حضرت او را رخصت داد پس برگشت و آمد که خشت طلا را بردارد. یکی دیگر از اصحاب حضرت بھانه ای دیگر آورد و برگشت ، رفیق دوم نیز رخصت طلبید و مراجعت نمود.

در حدیثی آمده است که : حواریون عیسی (ع) از آن حضرت پرسیدند که با چه کسانی شایسته است همنشین باشند. آنحضرت فرمود: با کسی همنشین باشید که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بیفزاید، و عملش شما را نسبت به آخرت ترغیب کند.{الکافی ج۱،ص۵۱}

پس ھر سه نزد خشت طلا جمع شدند و ھر یک از ایشان اندیشه میکرد که دو نفر دیگر را دفع کند و خود به تنھائی خشت طلا را صاحب شود. پس باھم گفتند ما ھمه گرسنه ایم باید یکی از ما به شھر برود و طعامی بیاورد ، یکی از ایشان به بازار آمد و طعامی گرفت و قدری زھر به آن طعام آمیخت تا رفیقان خود از آن طعام بخورند و ھلاک شوند.
و اما رفیقان چون او را به شھر فرستادند باھم مشورت کردند که چون آن مرد از بازار برگردد او را به قتل برسانند که با ایشان شریک نباشد.
چون آن مرد برگشت و طعام را نزدیک ایشان گذاشت او را گرفته بقتل رسانیدند ، و بخوردن طعامی که رفیقشان تھیه کرده بود مشغول شدند چون مقداری از آن طعام خوردند ھر دو بمردند.
وقتی که حضرت عیسی (ع) مراجعت فرمود و اصحاب را دید که ھر سه مرده اند. پس عیسی (ع) دست بدعا برداشت و از درگاه قاضی الحاجات مسئلت نمود که ایشان را زنده کند ، پس ھر سه زنده شدند.
حضرت با ایشان فرمود : آیا به شما نگفتم که خشت طلا کسان قبل از شما را ھلاک نموده است ، پس آنرا گذاشتند و رفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.