جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

پندهای حکیمانه از بزرگان علم؛

پندهای حکیمانه از سقراط: سقراط حکیم کم می خورد، از او پرسیدند که علت کم خوری حیکم از چیست؟ جواب داد! بدرستیکه خوردن برای زنده بودن است ، و اما زنده بودن برای خوردن نیست، یعنی بقدری که حیاط را محافت می کند باید خورد.
پندهای حکیمانه از ارسطو: از ارسطو است که هیچ فخرنیست در آنچیزی که بزوال موسوم است. و هیچ غنا نیست در آن چیز که بعدم ثبات موصوف باشد، پس قناعت ورز،تا مستغنی گردی. وگفت برکاری که نفس خود را به ارتکاب آن رخصت می دهی ، دیگری را عقوبت مکن. و فرمود بردنیا شیفته مشو و حریص مباش که بقای تو در آن اندک است.
حکما گفته ان که: اگر از آنکس که فرمانده تواست اندیشناکی ، بر آنکس که فرمانبر تو است رحم کن.
پندهای حکیمانه از افلاطون: از سخنان افلاطون است که شرف عقل بر هوای نفس آنستکه عقل ، روزگار را بنده تو می سازد و هوای نفس ، تو را بنده روزگار میگرداند.
حکما گفته اند: که شش خصلت ازعلامات جاهلان است:خشم بیهوده ، سخن گفتن بیفائده ،عطای بیموقع ، ایمن بودن ازهمه کس ،فرق نگذاشتن بین دوست و دشمن ، وفرمان شیطان و نفس امّاره را مطیع بودن.
پندهای حکیمانه از لقمان: لقمان حکیم فرمود که همه باری کشیدم ، گرنتر از قرض ندیدم ، و همه لذتی چشیدم،خوشتر ازعافیت ندیدم، وبدترین عیب خو نادیدن و نادانستن است.
ازحکیمی پرسیدند که: فرزند ناخلف چگونه باشد؟ گفت مثل انگشت ششم است که اگر ببرند درد کند ، اگر بگذارند معیوب باشد.

پندهای حکیمانه از جان ماکسول: یکبار غافلگیر شدن مجاز است. اما اگر این اتفاق دوباره بیفتد، نشانه آن است که آمادگی لازم بر خوردار نیستند.
ازحکیمی پرسیدند که: صاحب دولت را کدام عمل بهتر است ؟ گفت: اعانت محتاجان و تواضع مهمانان.
حکما گفته اند: هرسخنی که از ذکر خالی است لغو است. و هرخموشی که ازفکر خالی است سهو است. و هرنظری که از عبرت خالی است لغو است.

حکما گفته اند که: جوانمرد آنستکه کسی را نرنجاند و خود ازکسی نرنجد.

ازعالمی پرسیدند: کدام کس را اندوه بیشتر است ؟ گفت : هر که را بدخوئی زیاذه است.

پندهای حکیمانه از دیوژن: دو گوش داریم و فقط یک زبان ، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم.
حکما گفته اند: هرکه خود معیوب باشد ، عیب جوئی دیگران کند پس عیب جوئی شیوء عیب داران است.
و شاعری گفت: خوردن برای زیستن و ذکر کردن است          تو درگمان که زیستن از بهر خوردن است؟

پندهای حکیمانه از لقمان: آورده اند که لقمان حکیم به پسر خود گفت : ای پسرم تو را وصیت می کنم ، به چهار کلمه ، که در عمل به آنها رستگاری است.
اول : زخیره تو از برای دنیا ، به قدر مکث تو باشد برای دنیا.
دوم : زخیره تو از برای آخرت ، به قدر مکث تو باشد در قیامت.
سوم : بندگی تو از برای خدا ، به قدر حاجت تو باشد برای خدا.
چهارم : جرأت تو بر معصیت خدا ، به قدر طاقت تو باشد از برای عذاب خدا.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.